Avløpsledning Vågevegen

Oversiktskart
Sted: 
Våge, Fjell kommune
Oppdragsgiver: 
FjellVAR AS
Anleggstid: 
høsten/vinter 2017
Merknadsfrist: 
Onsdag, 8. november 2017

FjellVAR AS skal bygge ny avløpsledning med diameter ø710mm til det nye renseanlegget Storanipa. Denne skal forsyne renseanlegget med avløpsvann fra hele kommunen. Dette tiltaket gjelder ledning på et strekk på ca. 275m langs Fv209 Vågevegen. Ledning skal etableres utenfor eksisterende veg, langs fortauet, på sørøst-siden av vegen. Ledning graves ned og følger parallelt med eksisterende vann- og avløpsledninger. Arealet ledningen bygges på er regulert til "Anna trafikkareal" og "VA-anlegg" i reguleringsplan for fylkesveg 209, planid 1246 20000009 - 79 RP Fv 209 Foldnes-Vågo.