Veg, Vann– og Avløpsteknikk

Veg

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kommunale vegnormer. I vegprosjektering utarbeider vi nødvendig tegningsgrunnlag som for eksempel plan og lengdeprofil, normalprofiler, tverrprofiler, grunnervervsplan, skilt- og oppmerkingsplan, og andre nødvendige detaljtegninger.
Alle arealer for myke trafikanter utformes i henhold til krav om universell utforming. Trafikksikringstiltak med bygging av gang- og sykkelveg, fartsreduserende tiltak og utbedringer av veger og vegkryss.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.
Med stadig mer fokus på økte overvannsmengder, utfører vi prosjektering av overvannshåndtering. Dette inkluderer overvannsberegninger, dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann og overvannsplaner med vannveier, infiltrasjonsareal og overvannsnett.