Avløpspumpestasjon Brattholmen

Sted: Brattholmen, Fjell kommune

Oppdragsgiver: FjellVAR AS

Anleggstid: Høst 2018 – vinter 2019

Merknadsfrist: Onsdag, 20. juni 2018

FjellVAR AS skal rive eksisterende renseanlegg på Brattholmen og etablere ny avløpspumpestasjon som fører avløpet til Valen. Det skal etableres pumpeledning i sjø til Valen. Når det nye hoved renseanlegget på Våge, Storanipa er ferdigstilt skal avløp som kommer til Valen pumpes videre til Storanipa. I mellomtiden går avløpet fra Brattholmen til rensing i eksisterende renseanlegg på Valen. På Brattholmen skal det etableres ny pumpestasjon der dagens renseanlegg står. Det skal legges ledninger ut i sjøen for videreføring til Valen, men også for å tilrettelegge for tilknytning av eksisterende og ny bebyggelse til pumpestasjon. Det skal også gjøres oppgradering av eksisterende ledninger og kummer på land, for å tilpasse tilkoblinger til ny pumpestasjon.
Det søkes om dispensasjon for tiltak i 100-metersbeltet. Dispensasjonssøknad følger i vedlegg B1.

Naboer til tiltaket er varslet med rekommanderte brev.

PDF vedlegg: Dispensasjonssøknad, VA-planSjøledning Brattholmen – ValenOverbygg pumpestasjon