Avløpspumpestasjon Valen

Sted: Valaberget, Fjell kommune

Oppdragsgiver: FjellVAR AS

Anleggstid: Høst 2018 – vinter 2019

Merknadsfrist: Fredag, 6. juli 2018

Reguleringsplan.

FjellVAR AS skal bygge ny avløpspumpestasjon og sanere dagens renseanlegg på Valen. Avløp skal pumpes via sjøledning i Arefjorden til Straume, og videre til nytt renseanlegg på Storanipa, Våge. Det skal også tilrettelegges for sjøledninger fra Brattholmen og Hjelteryggen, for overføring av avløp fra disse stedene også. Det skal utføres grøftearbeider og legges nye ledninger mellom pumpestasjon og sjøen. Ledninger skal legges parallelt med eller i samme trase som eksisterende ledninger går til sjø. Det søkes om dispensasjon for tiltak i 100-metersbeltet og fra alreaformålet LNF i kommuneplanen. Dispensasjonssøknad følger i vedlegg B1.

Naboer til tiltaket er varslet med rekommanderte brev.

PDF vedlegg: Dispensasjonssøknad, VA-planPlanerings plan for pumpestasjonOverbygg pumpestasjon