Nygårdslien boligfelt – VVA-anlegg trinn 1

Sted: Haustbeitet-Nygårdslien, Bergen kommune

Oppdragsgiver: Nygårdslien Utvikling AS

Anleggstid: Høst 2022 – sommer 2024

Merknadsfrist: Fredag 1. juli 2022

Nygårdslien Utvikling AS skal tilrettelegge første byggetrinn av Nygårdslien boligfelt med bygging av vei-, vann- og avløpsanlegg fra til delfelt KS1-2 (Gnr.  149 Bnr. 109). Tiltaket omfatter utbedring av kommunal vei Haustbeitet med fortau og nytt veikryss i Lyngbøveien.

Ny hovedvannledning skal legges i veien Haustbeitet. Vann- og avløpsledninger fram til delfelt KS1-2 skal legges fra rørledningsnett i Nygårdslien.

Naboer til tiltaket er varslet med digital varsel via Altinn.

PDF vedlegg: Veiplan, VA-planVeiplanerVann- og avløpsplaner