Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Sted: Håpolden, Herdla

Oppdragsgiver: HEFI Eiendom AS

Anleggstid: 2020 – 2021

Merknadsfrist: Fredag, 15. november 2019

I samsvar med reguleringsplan id 365-Skansen Vest, skal det opparbeides vei-, vann- og avløpsanlegg for nytt boligfelt. Teknisk infrastruktur med vei- og VA-anlegg skal opparbeides for å tilrettelegge for å etablere boligområdet. Dette innebærer opparbeiding av veier og fortau som vist i reguleringsplan, og nytt vann- og avløpsanlegg. Deler av det nye vann- og avløpsanlegget skal knytte seg til eksisterende VA-anlegg i Håpolden. For nordre del av boligområdet er det planalgt å føre avløpet i ledning i borhull under Skansen øst feltet til Marivika. Borhullet opparbeides med ca. 20cm i diameter med inntrekking av plastrør med diameter 16cm. Borhullet krysser under eksisterende boliger. Tegning D1 viser veianlegg som skal opparbeides. Tegning D2 viser VA-anlegg som skal opparbeides. På tegning D3 er lengdeprofil for borhullet med overdekning vist. Det søkes om diverse dispensasjoner fra bestemmelser og formål, og dispensasjonssøknad ligger i vedlegg B1.

PDF vedlegg: Veiplan, VA-Plan, Ledningsplan og profil borhull, Dispensasjonssøknad