Solbakken Panorama veg- og VA-anlegg

Veg- og VA-anlegg Solbakken Panorama

 

Sted: Solbakken

Oppdragsgiver: Solbakken Panorama AS

Anleggstid: Ikke fastsatt.

Merknadsfrist: Mandag, 20. mai 2022

Etablering av veganlegg i hht. reguleringsplan id 20060200. Gjelder veg med tilhørende fortau, o_Kv1, o_Kv2, f_V2, f_V3, f_V5, f_V6, f_V7. Regulert høydebasseng skal ikke etableres. Nytt vann- og avløpsanlegg legges i veg. Det skal etableres avløpspumpestasjon og trykkøkningsstasjon for vann i starten av veg o_Kv2. Det skal etableres 2 renovasjonsplasser i fbm. veg f_V2 og f_V5. Det skal etabelres trafokiosk langs veg o_Kv2, på strekket mellom avkjørsel til veg f_V3 og f_V5.

PDF vedlegg: Vegplan, VA-plan, Tegninger Veg-o_KV1, Tegninger Veg-o_KV2, Tegninger Veg-f_V2, Tegninger Veg-f_V5-og-f_V3, Tegninger Veg-f_V6-og-f_V7, Overbygg-avlopspumpestasjon-og-trykkokningsstasjon-vann, Plan-og-snitt_Trafo, Reguleringsplan