Solbakken Panorama veg- og VA-anlegg

Vei- og VA-anlegg Solbakken Panorama

Sted: Solbakken

Oppdragsgiver: Solbakken Panorama AS

Anleggstid: Ikke fastsatt.

Merknadsfrist: Mandag, 20. mai 2022

Etablering av veianlegg i hht. reguleringsplan id 20060200. Gjelder vei med tilhørende fortau, o_Kv1, o_Kv2, f_V2, f_V3, f_V5, f_V6, f_V7. Regulert høydebasseng skal ikke etableres. Nytt vann- og avløpsanlegg legges i vei. Det skal etableres avløpspumpestasjon og trykkøkningsstasjon for vann i starten av vei o_Kv2. Det skal etableres 2 renovasjonsplasser i fbm. vei f_V2 og f_V5. Det skal etabelres trafokiosk langs vei o_Kv2, på strekket mellom avkjørsel til vei f_V3 og f_V5.

PDF vedlegg: Veiplan, VA-plan, Tegninger Vei-o_KV1, Tegninger Vei-o_KV2, Tegninger Vei-f_V2, Tegninger Vei-f_V5-og-f_V3, Tegninger Vei-f_V6-og-f_V7, Overbygg-avlopspumpestasjon-og-trykkokningsstasjon-vann, Plan-og-snitt_Trafo, Reguleringsplan