Veg 

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kommunale vegnormer.

I vegprosjektering utarbeider vi nødvendig tegningsgrunnlag som for eksempel plan og lengdeprofil, normalprofiler, tverrprofiler, grunnervervsplan, skilt- og oppmerkingsplan, og andre nødvendige detaljtegninger.

Alle arealer for myke trafikanter utformes i henhold til krav om universell utforming. Trafikksikringstiltak med bygging av gang- og sykkelveg, fartsreduserende tiltak og utbedringer av veger og vegkryss.

Design og utvikling av Destillert Reklame.