Vei

Prosjektering av veianlegg omfatter dimensjonering av veier i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Vei- og gateutforming og kommunale veinormer.

I veiprosjektering utarbeider vi nødvendig tegningsgrunnlag som for eksempel plan og lengdeprofil, normalprofiler, tverrprofiler, grunnervervsplan, skilt- og oppmerkingsplan, og andre nødvendige detaljtegninger.

Alle arealer for myke trafikanter utformes i henhold til krav om universell utforming. Trafikksikringstiltak med bygging av gang- og sykkelvei, fartsreduserende tiltak og utbedringer av veier og veikryss.

Design og utvikling av Destillert Reklame.